Adventure Time - Penguin

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำตัว


   >>>สวัสดีคะ ดิฉันชื่อนางสาววนิดา  เดชนอก  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบ้านจอมบึงค่ะ บล็อกนี้ดิฉันจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มาเข้าชมไม่มากก็น้อยโครงการสอน

โครงการสอน

วิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา PC54505 3(2-2-5)
(Innovation, Technology and Information in Education)


อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ภาคเรียนที่ 1 / 2556

คำอธิบายรายวิชา


       ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ   การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน


วัตถุประสงค์    
      เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมดังนี้
  1.  อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ  และแนวคิดนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
  2.  อธิบายบทบาท คุณค่า  ประเภท  และประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
  3.  อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
  4.  บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
  5.  บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้  การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
  6.  วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
  7.  ยกตัวอย่างนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
  8.  ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
  9.  ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
 10.  ประเมินผลนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
 11.  ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
 12.  ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้
เนื้อหาบทเรียน   
.........หน่วยการเรียนที่ 1  แนวคิด  ทฤษฎี  ความหมาย  ความสำคัญของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา        
 ........หน่วยการเรียนที่ 2  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
.........หน่วยการเรียนที่ 3  สื่อการเรียนการสอน
.........หน่วยการเรียนที่ 4  วิธีระบบ
.........หน่วยการเรียนที่ 5  จิตวิทยาการเรียนการสอน
.........หน่วยการเรียนที่ 6  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
.........หน่วยการเรียนที่ 7  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
.........หน่วยการเรียนที่ 8  หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
.........หน่วยการเรียนที่ 9  สื่อมัลติมีเดีย (Malti-Media)
.........หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน
.......


กิจกรรมการเรียนการสอน    
1.  รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face  or  Traditional  Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
 2.  เทคนิควิธีสอน
     2.1. การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
     2.2. การมอบหมายงาน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
     2.3. การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
             -  การซักถาม
             -  การอภิปราย
             -  การทำแบบฝึกหัด
             -  การแสดงผลงานการบูรณาการกับความพอเพียง    
               
ความมีเหตุผล
 ความพอประมาณ
  ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
               -  เงื่อนไขความรู้  :   รอบรู้    รอบคอบ   ระมัดระวัง
-  เงื่อนไขคุณธรรม  :  ซื่อสัตย์   แบ่งปัน


คุณลักษณะที่พึงประสงค์    

         ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่  ความซื่อสัตย์  โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  เช่น
         .....-  ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
         .....-  มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
         .....-  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
         .....-  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน
         .....-  มีความคิดสร้างสรรค์
         .....-  มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
         ....-  สุภาพ  เสรีภาพ  อ่อนน้อม  และให้เกียรติผู้อื่น


                               
                                       แหล่งเรียนรู้    
                         ..............................1.  ห้องสมุด
                         ..............................2.  อินเตอร์เน็ต
                         ..............................3.  เอกสารประกอบการสอน
                         ..............................4.  ตัวอย่างเว็บบล็อก
                         ..............................5.  สื่อของจริง  ของตัวอย่าง
                         ..............................6.  ชุมชนท้องถิ่น

การวัดผล

                    1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %
                    1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %
                    1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %
                    1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม) 20 %
                    1.4 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %
                    1.5 สอบปลายภาค 20 %         20 %         
    
การประเมินผล                    ระดับคะแนน          80100          ค่าระดับคะแนน            A
                    ระดับคะแนน          7579            ค่าระดับคะแนน            B+
                    ระดับคะแนน          7074            ค่าระดับคะแนน            B
                    ระดับคะแนน          6569            ค่าระดับคะแนน            C+
                    ระดับคะแนน          6064            ค่าระดับคะแนน            C
                    ระดับคะแนน          5559            ค่าระดับคะแนน            D+
                    ระดับคะแนน          5054            ค่าระดับคะแนน            D
                    ระดับคะแนน           0 4                ค่าระดับคะแนน            Eความซื่อสัตย์ (integriry)     
      เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถ(competency)อย่างหนึ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของบุคคล ช่วยให้เกิดความไว้วางใจ  น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้และดำเนินงานของบุคคลหรือองค์กร
          การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูในภาคเรียนที่ 2/2554 มุ่งเน้นในการใช้ความซื่อสัตย์เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อกำกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในแบบรายบุคคลและแบบทีม โดยมีเกณฑ์เบื้องต้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 5 ระดับ ดังนี้


ระดับความซื่อสัตย์    

             1. ระดับตำกว่ามาตรฐานที่กำหนดอย่างมาก 
 ให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากความจริงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาหรือความเข้าใจผิด
         -  หลีกเลี่ยงการตักเตือนหรือแจ้งผู้ที่ทำผิดระเบียบ
         -  ปฏิเสธ/ไม่ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

         -  ละเมิดระเบียบหรือกฎเกณฑ์อยู่เสมอ

             2. ระดับตำกว่ามาตรฐาน
           -  ดูแลและรักษาทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นบางครั้ง
           -   ตักเตือนหรือแจ้งผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎเท่าที่จำเป็น
           -   ไม่ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎของส่วนร่วมเป็นบางครั้ง

              3. ระดับมาตรฐานที่กำหนด
                 -  รับฟังและไม่นำข้อมูลของผู้อื่นมาเปิดเผย
                 -  ดูและและรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของส่วนรวมอยู่เสมอ
                 -  ไม่นำทรัพย์สินของส่วนรวมมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
                 -  ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎอยู่เสมอ

               4. สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
                   -  ไม่เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่อาจสร้างความขัดแย้งหรือปัญหาให้เกิดขึ้น
                   -  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมกับกลุ่มคน เวลา และสถานการณ์
                   -  ตักเตือนสมาชิกในทีมเมื่อทำผิดระเบียบหรือกฎ
                   -  ยอมรับและหาทางแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง

                5. สูงเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด
                   -  แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบเห็นผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎ
                   -  ปลุกจิตสำนึกให้สมาชิกทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการทำงาน
                   -  นำทรัพย์สินของตนเองมาใช้เพื่อในการทำงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดประโชยน์และคุณค่าของความซื่อสัตย์    

..............................1. ส่งเสริมให้เกิดความเมตตาธรรม
..............................2. ปราศจากความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
..............................3. เป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม
..............................4. ส่งเสริมความรักและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
..............................5. เป็นพฤติกรรมที่ปราศจากความหวาดระแวง
..............................6. เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
 .............................7. นำไปสู่ความรักและเคารพในเกียรติของตนเองและบุคคลอื่น
 .............................8. เป็นการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือความรู้สึกคนอื่น
..............................9. ช่วยรักษาปกป้องผลประโยชน์ของตนเองหรือองค์กรอย่างตรงไปตรงมา
.............................10. ช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม
.............................11. ช่วยส่งเสริมความเป็นระเบียบและมีวินัยในตนเองและสังคม
.............................12. ช่วยสร้างความจริงใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันได้