Adventure Time - Penguin

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการสอน

โครงการสอน

วิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา PC54505 3(2-2-5)
(Innovation, Technology and Information in Education)


อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ภาคเรียนที่ 1 / 2556

คำอธิบายรายวิชา


       ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ   การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน


วัตถุประสงค์    
      เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมดังนี้
  1.  อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ  และแนวคิดนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
  2.  อธิบายบทบาท คุณค่า  ประเภท  และประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
  3.  อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
  4.  บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
  5.  บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้  การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
  6.  วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
  7.  ยกตัวอย่างนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
  8.  ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
  9.  ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
 10.  ประเมินผลนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
 11.  ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
 12.  ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้
เนื้อหาบทเรียน   
.........หน่วยการเรียนที่ 1  แนวคิด  ทฤษฎี  ความหมาย  ความสำคัญของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา        
 ........หน่วยการเรียนที่ 2  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
.........หน่วยการเรียนที่ 3  สื่อการเรียนการสอน
.........หน่วยการเรียนที่ 4  วิธีระบบ
.........หน่วยการเรียนที่ 5  จิตวิทยาการเรียนการสอน
.........หน่วยการเรียนที่ 6  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
.........หน่วยการเรียนที่ 7  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
.........หน่วยการเรียนที่ 8  หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
.........หน่วยการเรียนที่ 9  สื่อมัลติมีเดีย (Malti-Media)
.........หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน
.......


กิจกรรมการเรียนการสอน    
1.  รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face  or  Traditional  Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
 2.  เทคนิควิธีสอน
     2.1. การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
     2.2. การมอบหมายงาน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
     2.3. การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
             -  การซักถาม
             -  การอภิปราย
             -  การทำแบบฝึกหัด
             -  การแสดงผลงานการบูรณาการกับความพอเพียง    
               
ความมีเหตุผล
 ความพอประมาณ
  ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
               -  เงื่อนไขความรู้  :   รอบรู้    รอบคอบ   ระมัดระวัง
-  เงื่อนไขคุณธรรม  :  ซื่อสัตย์   แบ่งปัน


คุณลักษณะที่พึงประสงค์    

         ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่  ความซื่อสัตย์  โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  เช่น
         .....-  ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
         .....-  มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
         .....-  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
         .....-  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน
         .....-  มีความคิดสร้างสรรค์
         .....-  มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
         ....-  สุภาพ  เสรีภาพ  อ่อนน้อม  และให้เกียรติผู้อื่น


                               
                                       แหล่งเรียนรู้    
                         ..............................1.  ห้องสมุด
                         ..............................2.  อินเตอร์เน็ต
                         ..............................3.  เอกสารประกอบการสอน
                         ..............................4.  ตัวอย่างเว็บบล็อก
                         ..............................5.  สื่อของจริง  ของตัวอย่าง
                         ..............................6.  ชุมชนท้องถิ่น

การวัดผล

                    1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %
                    1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %
                    1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %
                    1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม) 20 %
                    1.4 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %
                    1.5 สอบปลายภาค 20 %         20 %         
    
การประเมินผล                    ระดับคะแนน          80100          ค่าระดับคะแนน            A
                    ระดับคะแนน          7579            ค่าระดับคะแนน            B+
                    ระดับคะแนน          7074            ค่าระดับคะแนน            B
                    ระดับคะแนน          6569            ค่าระดับคะแนน            C+
                    ระดับคะแนน          6064            ค่าระดับคะแนน            C
                    ระดับคะแนน          5559            ค่าระดับคะแนน            D+
                    ระดับคะแนน          5054            ค่าระดับคะแนน            D
                    ระดับคะแนน           0 4                ค่าระดับคะแนน            Eความซื่อสัตย์ (integriry)     
      เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถ(competency)อย่างหนึ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของบุคคล ช่วยให้เกิดความไว้วางใจ  น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้และดำเนินงานของบุคคลหรือองค์กร
          การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูในภาคเรียนที่ 2/2554 มุ่งเน้นในการใช้ความซื่อสัตย์เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อกำกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในแบบรายบุคคลและแบบทีม โดยมีเกณฑ์เบื้องต้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 5 ระดับ ดังนี้


ระดับความซื่อสัตย์    

             1. ระดับตำกว่ามาตรฐานที่กำหนดอย่างมาก 
 ให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากความจริงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาหรือความเข้าใจผิด
         -  หลีกเลี่ยงการตักเตือนหรือแจ้งผู้ที่ทำผิดระเบียบ
         -  ปฏิเสธ/ไม่ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

         -  ละเมิดระเบียบหรือกฎเกณฑ์อยู่เสมอ

             2. ระดับตำกว่ามาตรฐาน
           -  ดูแลและรักษาทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นบางครั้ง
           -   ตักเตือนหรือแจ้งผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎเท่าที่จำเป็น
           -   ไม่ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎของส่วนร่วมเป็นบางครั้ง

              3. ระดับมาตรฐานที่กำหนด
                 -  รับฟังและไม่นำข้อมูลของผู้อื่นมาเปิดเผย
                 -  ดูและและรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของส่วนรวมอยู่เสมอ
                 -  ไม่นำทรัพย์สินของส่วนรวมมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
                 -  ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎอยู่เสมอ

               4. สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
                   -  ไม่เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่อาจสร้างความขัดแย้งหรือปัญหาให้เกิดขึ้น
                   -  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมกับกลุ่มคน เวลา และสถานการณ์
                   -  ตักเตือนสมาชิกในทีมเมื่อทำผิดระเบียบหรือกฎ
                   -  ยอมรับและหาทางแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง

                5. สูงเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด
                   -  แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบเห็นผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎ
                   -  ปลุกจิตสำนึกให้สมาชิกทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการทำงาน
                   -  นำทรัพย์สินของตนเองมาใช้เพื่อในการทำงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดประโชยน์และคุณค่าของความซื่อสัตย์    

..............................1. ส่งเสริมให้เกิดความเมตตาธรรม
..............................2. ปราศจากความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
..............................3. เป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม
..............................4. ส่งเสริมความรักและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
..............................5. เป็นพฤติกรรมที่ปราศจากความหวาดระแวง
..............................6. เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
 .............................7. นำไปสู่ความรักและเคารพในเกียรติของตนเองและบุคคลอื่น
 .............................8. เป็นการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือความรู้สึกคนอื่น
..............................9. ช่วยรักษาปกป้องผลประโยชน์ของตนเองหรือองค์กรอย่างตรงไปตรงมา
.............................10. ช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม
.............................11. ช่วยส่งเสริมความเป็นระเบียบและมีวินัยในตนเองและสังคม
.............................12. ช่วยสร้างความจริงใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันได้23 ความคิดเห็น:

 1. หัวบล๊อคออกแบบสวยครับ เนื้อหาก็ดีครับมีการแบ่งเป็นสี ๆ เพื่อดึงดูดคนอ่านดูแล้วสบายตาครับ ภาพรวมถือว่าดีครับ

  ตอบลบ
 2. ติ๊กจ๋าาาา บล๊อกมากๆ เลยนะ ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ จัดตามแบบฟอร์มของอาจารย์ได้เหมือนมากๆ เลย รูปแบบและสีสันก็จัดเต็มลงตัวไม่น่าเบือ แต่ขอให้แก้ไขอีกนิดคือวิดิโอ เมนูด้านขวาเพราะว่าวิดิโอมันติดขอบเกิ๊นไปนิดลดความกว้างอีกนิดจะเป๊ะมากๆครับ สาวตาคม :')

  ตอบลบ
 3. ตรงหัวบล็อกนะครับตัวหนังสือมันลายตาไปนิดนึงถ้าแต่งอีกนิดนึงจะ OverAction อย่างอื่นเป๊ะเวอร์ครับ ไม่ว่าจะเป็น ตัวหนังสือ สีตัวหนังสือ รูปภาพขนาดเท่ากันดีมาก พูดง่ายๆ ว่า ตรงตามเนื้อหาครบถ้วนทุกประการ ทำออกมาได้ดีมากครับ ถือว่า มีความตั้งใจในการทำงานดีมากครับ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ รับรอง ออกมาดีแน่ครับ สู้ๆ ^_^

  ตอบลบ
 4. บล็อกมีสีสันสวยงาม แตาตัวหนังสือดูแสบตาไปนิดนะค่ะ แต่โดยรวมสวยค่ะ

  ตอบลบ
 5. บล็อกมีสวยงามดีค่ะ ตัวหนังสือก็มีสีสันสวยงามอ่านง่ายไม่แสบตาเกินไป แต่ขอให้แก้ไขตรงรูปภาพที่มีในหลวงด้วยค่ะควรเอาไว้ข้างบนนิดหนึ่งค่ะ

  ตอบลบ
 6. หัวบล็อกและส่วนอืนๆสวยงามดีค่ะ

  ตอบลบ
 7. บล็อกสวยมากค่ะ ตัวหนังสืออ่านแล้วสบายตามากค่ะ เนื้อหาก็ครบ ดูภาพรวมแล้วโอเคมากค่ะ

  ตอบลบ
 8. หัวบล็อกสวยดีนะคะ อ่านง่ายไม่ลายตา โดยรวมก็ถือว่าดีมากเลยนะคะ

  ตอบลบ
 9. วนิดามีผลงานที่สวยงาม องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนหลากหลายโดยเฉพาะสื่อคลิปวิดีโอ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมหรือผู้เรียนได้เป็นอย่างดี การจัดหน้าเว็บบล้อกเรียบร้อยดีดูสะอาด สบายตา มีการตกแต่งสีตัวอักษรข้อความให้สวยงามน่าอ่านมาก...แต่หากวนิดาเพิ่มบทความที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ต่างๆให้ครอบคลุมและหลากหลายจะทำให้เว็บบล็อกนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอให้รักษาคุณภาพของงานเช่นนี้ตลอดไป

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณคะอาจารย์ หนูจะปรับปรุงเรื่อยๆ นะคะ

   ลบ
 10. หัวบล็อกดูเรียบง่าย แต่สวย ตัวหนังสือเด่นชัด ส่วนเนื้อหา มีสีสัน น่าอ่าน ทำให้ไม่เบื่อ สบายตา มีการตกแต่งเล็กๆ น้อยๆ ส่วนด้านข้าง มีลิ้งรูปภาพ คลิปวิดีโอ จักได้สวย โดยรวม สวย น่าสนใจ ^^

  ตอบลบ
 11. สวัสดีคะ :") หัวบล็อกสีสันโดนเด็นมากเลย ส่วนเนื้อหาน่าสนใจมากเลยค่ะ ตัวหนังสือใหญ่อีกสักนิดก็จะดีค่ะ

  ตอบลบ
 12. หัวบล็อกสวยค่ะ เนื้อหาครบ สีสันน่าสนใจ อ่านแล้วสบายตา โดยรวมดีมากค่ะ :)

  ตอบลบ
 13. บล็อกทำได้ดีมากค่ะ หัวบล็อกเด่นและสวย ในส่วนของเนื้อหาเหมาะสม ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป อีกทั้งยังมีสื่อ VDO และรูปภาพ ประกอบ ทำให้ดูแล้วน่าอ่าน เพลิดเพลิน ดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมากค่ะ โดยรวมถือว่ามีความหลากหลายน่าสนใจค่ะ

  ตอบลบ
 14. หัวบล็อกโดดเด่นสวยงามดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีตัวหนังสือก็โดนเด่นหน้าสนในส่วนในส่วนของเนื้อหาตัวหนังสือเล็กไปนิดปรับอีกหน่อยจะดูชัดเจนมากนะค่ะโดยรวมแล้วดีมากเลยค่ะ

  ตอบลบ
 15. หัวบล๊อกดูโอเคดี สวย ตัวหนังสือเด่นชัด พื้นหลังสีสันสดใสดี เนื้อหากระชับ อ่านง่าย สีสันสดใส วิดัโอ รูปภาพ ครบถ้วน โดยรวมแล้ว ทำได้ดี

  ตอบลบ
 16. หัวบล็อกสวยดีนะติ๊กเนื้อหาก็ดูดี วิดีโอก็กำลังอยู่ในความพอดีไม่เยอะจนเกินไปและก็ไม่น้อยจนเกินไป ส่วนในเรื่องของลิงก์รายชื่อเพื่อนเรียงลำดับตามรายชื่อได้ตรงตามความเป็นจริงดีคะ และภาพพื้นหลังก็ดูดีสบายตามาก ส่วนตัวหนังสือดูตัวเล็กไปหน่อยนะคะแต่ว่าสีสันของตัวหนังสือดูดีแล้วภาพรวมดูดีแล้วคะ

  ตอบลบ
 17. สวัสดี ติ๊ก จากการที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้ เริ่มจากรูปหัวบล็อกแต่งได้สวยมาก แตกต่างจากบล็อกอื่นๆมาก แนวคิดดีไม่ซ้ำใคร ตัวหนังสืออ่านแล้วสบายตามาก เนื้อหาเท่าที่ได้ลองอ่านดูแล้วเนื้อหาครบสมบูรณ์ มีรูปภาพประกอบที่เข้ากับเนื้อเรื่อง องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก มีวีดีโอในส่วนของเทคโนโลยีใช้ในการศึกษาก็ได้ เหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู้ และเนื่อหาในส่วนของความพอเพียงก็น่าศึกษาเช่นกัน โดยรวมแล้วทำได้ออกมาดีมาก

  ตอบลบ
 18. จากการที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้ เริ่มจากรูปหัวบล็อกแต่งได้สวยมาก แตกต่างจากบล็อกคนอื่นๆมาก แนวคิดดีไม่ซ้ำใคร ตัวหนังสืออ่านแล้วสบายตามาก มีรูปภาพประกอบที่เข้ากับเนื้อเรื่อง องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก มีวีดีโอในส่วนของเทคโนโลยีใช้ในการศึกษาก็ได้ เหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู้ และเนื่อหาในส่วนของความพอเพียงก็น่าศึกษาเช่นกัน โดยรวมแล้วทำได้ออกมาดีมาก

  ตอบลบ
 19. สวัสดีค่ะ ติ๊ก จากที่ดูมา หัวบล็อกสวยค่ะ มีสีสันที่โดดเด่น ตัวหังสือก็เข้ากับพื้นหลังของหัวบล็อก เนื้อหานะค่ะ ครบค่ะ มีสีสันที่ชวนให้อ่าน อ่านแล้วสบายตา ค่ะ การตกแต่งโดยทั่วไปนะค่ะ สวยค่ะ ตกแต่แบบเรียบง่าย ไม่เยอะจนเกินไป วีดิโอและภาพเข้ากับเนื้อหาได้ดีค่ะ ส่วนพื้นหลังสวยค่ะ ดูสบายตาค่ะ

  ตอบลบ
 20. สวัสดีค่ะ ติ๊ก จากการที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้ เริ่มจากหัวบล็อกนะคะสวยงามมากค่ะดูเด่นไม่เหมือนใครเลยค่ะ เนื้อหาครบถ้วนดีมากค่ะอ่านแล้วสบายตาไม่แสบตาเลยค่ะ พื้นหลังสีเข้ากันมาก ส่วนวีดีโอน่าสนใจมากค่ะแปลกใหม่ดีค่ะ องค์ประกอบโดยรวมถือว่่าทำได้ดีมากๆๆเลยนะคะ

  ตอบลบ
 21. จากการที่ได้เข้ามาเยี่ยมนะค่ะ การออกแบบหัวบล็อกสวยงามมากค่ะ มีสีสันโดนเด่นและสร้างสรรค์ดีค่ะตัวหนังสือก็ไม่ใช้สีที่ทำให้แสบตาเกินไป ส่วนด้านของเนื้อหานะค่ะมีมากพอสมควรค่ะ ตัวหนังสือไม่ตัวเล็กเกินไปใช้สีได้เหมาะสมดี ส่วนด้านข้างมีคลิปวิดีโอ รูปภาพ ทำให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นค่ะ โดยรวมๆแล้วดีมากค่ะ

  ตอบลบ